LEGEA REFORMEI INVATAMANTULUI

(proiect)

A. Principii

Art. 1 Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de invatamant din Romania.
Art. 2
(1) Cetatenii romani au acces la toate nivelurile si formele de invatamant fara nici o ingradire ce ar constitui o discrimainare.
(2) Statul promoveaza principiile invatamantului democratic, garantand dreptul la instructie diferentiata, pe baza pluralismului educational.
(3) Este garantata libertatea organizarii alternativelor educationale.
Art. 3 In Romania, invatamantul de stat, care asigura formarea de baza si de cultura generala pana la varsta de 16 ani, este gratuit.
Art. 4 Invatamantul de stat este finantat prin bugetul administratiei centrale, al administratiei locale, prin taxe, donatii, subventii sponsorizarii, si din surse proprii.
Art. 5
(1) Studiul si insusirea limbii romane, ca limba oficiala in stat, sunt obligatorii pentru cetatenii romani.
(2) Este garantat dreptul persoanelor apartinand minoritatilor nationale de a invata limba lor materna.
(3) Dreptul persoanelor apartinand minoritatilor nationale de a invata in limba materna este garantat conform reglementarilor internationale recunoscute de statul roman.
(4) Documentele scolare oficiale se redacteaza in limba romana.
Art. 6
(1) Reteaua unitatilor de invatamant este aprobata de Ministerul Invatamantului.
(2) Sistemul de invatamant cuprinde unitati de stat si particulare (independente).
Art. 7
(1) Procesul de invatamant nu poate fi supus discriminarilor de ordin ideologic, politic, religios sau etnic.
(2) Invatamantul nu se subordoneaza doctrinelor nici unei formatii politice.
(3) In unitatile de invatamant este interzisa activitatea politica.

B. Sistemul de invatamant

B.1 Dispozitii generale

Art. 8
(1) Sistemul de invatamant este organizat pe niveluri si trepte de invatamant, cu urmaroarea structura:
(2) Formele de organizare sunt: invatamant de zi, seral, fara frecventa si prin corespondenta.
(3) La solicitarea celor interesati si cu finantarea acestora, Ministerul Invatamantului poate organiza si alte tipuri de instruire.
Art. 9 Invatamantul are caracter deschis, asigurand accesul la orice nivel si treapta, in functie de capacitatea probata.
Art. 10
(1) Promovarea examenului care incheie o forma de invatamant confera dreptul la diploma corespunzatoare.
(2) Orice examen de incheiere nepromovat poate fi dat in urmatoarele doua sesiuni, iar pana la promovarea examenului se elibereaza un certificat de absolvire.

B.2 Invatamantul primar

B.2.1 Invatamantul prescolar

Art.11 Invatamantul prescolar poate cuprinde in gradinite copii intre 3 si 7 ani.
Art.12 Gradinitele pot fi infiintate de catre persoanele juridice sau persoanele fizice cu acordul inspectoratelor scolare.

B.2.2 Invatamantul elementar

Art.13 Invatamantul elementar cuprinde clasele 1 - 4.
Art.14 In clasa intai pot fi inscrisi copii care la data inceperii anului scolar au implinit 6 ani.

B.3 Invatamantul secundar

B.3.1 Invatamantul gimnazial

Art.15 Invatamanrul gimnazial cuprinde clasele 5 - 9.
Art.16 Gimnaziul se incheie cu examen de capacitate, organizat pe criterii unitare, avand functie de selectie scolara.

B.3.2 Invatamantul liceal

Art.17 Invatamantul liceal cuprinde clasele 10 - 12 pentru forma de zi si clasele 10 -13 pentru forma de seral.
Art.18
(1) Invatamantul liceal poate propune clase de profil.
(2) Se pot admite forme de organizare care propun si specializare profesionala, cu 1 - 2 ani suplimentare de studiu.
(3) Formele ce asigura si specializare profesionala au finantarea suplimentara asigurata de agenti economici, asociatii profesionale, sau comunitatea educativa locala.
Art.19
(1) Admiterea in licee se face prin concurs desfasurat pe baza rezultatelor de la examenul de capacitate.
(2) Numarul de locuri in scolile de stat se aproba anual.
Art.20 Studiile liceale se incheie cu exmen de bacalaureat.

B.3.3 Invatamantul profesional

Art.21 Invatamantul profesional cuprinde scolile profesionale cu durata de 1 - 3 ani.
Art.22 In invatamantul profesional sunt admisi, pe baza de probe, posesorii diplomei de de capacitate.
Art.23 Elevii de liceu pot frecventa si o scoala profesionala, urmand numai disciplinele de specialitate.
Art.24 Persoanele care au depasi varsta de 19 ani pot frecventa o scoala profesionala, cu plata taxelor de scolarizare.
Art.25 Cursurile invatamantului profesional se incheie cu examen de absolvire.

B.4 Invatamantul cu caracter special

Art.26 Invatamantul cu caracter special cuprinde: Art.27 Elevi cu aptitudini speciale pentru arte sau sport, confirmate prin probe de selectie, pot fi integrati in scoli, clase sau grupe de profil.
Art.28
(1) Prescolarii si elevii cu handicap temporar sau permanent sunt integrati in scoli speciale.
(2) In functie de evolutia copiilor, se poate realiza reintegrarea in invatamantul primar, cu avizul comisiilor de specialitate.
Art.29 Invatamantul special este gratuit.

B.5 Unitati conexe ale invatamantului preuniversitar

Art.30 La nivelul invatamantului prescolar si primar functioneaza Centre logopedice interscolare si Cabinete logopedice scolare, ca structuri de invatamant special integrat.
Art.31 Pentru copii ce nu au asigurate conditii de viata in familie functioneaza Case de copii in subordinea inspectoratelor scolare.
Art.32 La nivelul fiecarui judet si a municipiului Bucuresti functioneaza:

B.6 Invatamantul superior

B.6.1 Organizarea si functionarea invatamantului supeior

Art.33
(1) Invatamantul superior se realizeaza in: universitati, academii, institute, conservatoare, colegii, scoli de studii postuniversitare, centre de educatie continua.
(2) Unitatile de invatamant superior au personalitate juridica si desfasoara activitati de invatamant si cercetare non-profit.
Art.34 Infiintarea institutiilor de invatamant superior se aproba prin lege la propunerea Ministerului Invatamantului, pe baza avizului Comisiei nationale de acreditare.
Art.35
(1) Institutiile de invatamant superior se organizeaza si functioneaza in baza autonomiei universitare.
(2) Ele sunt conduse de un senat ales, prezidat de un rector.
(3) Normele ce reglementeaza viata unei comunitati unievrsitare sunt cuprinse in Crta universitara a institutiei, adoptata de senatul universitar.
(4) In plan financiar, autonomia universitara se realizeaza ca drept de gestiune a fondurilor dobandite, cu respectarea clauzelor contractuale ce le insotesc.
(5) Accesul in spatiul universitar este permis numai in conditiile stabilite de Carta universitara.

B.6.2 Invatamantul colegial

Art.36 Invatamantl colegial are durata de 2 - 3 ani si se desfasoara in colegii universitare.
Art.37 Infiintarea colegiilor in cadrul institutelor de nivel universitar se aproba de catre Ministerul invatamantului la propunerea senatului.
Art.38 Pot urma cursurile colegiului absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care satisfac criteriile de admitere impuse de colegiu.
Art.39 Cursurile se incheie cu examen de absolvire.

B.6.3 Invatamantul universitar

Art.40 Durata studilor universitare este de 4 - 6 ani la forma de zi si se desfasoara in facultati; pentru celelalte forme se adauga un an la durata formei de zi corespunzatoare.
Art.41
(1) Infiintarea facultatilor in cadrul institutelor de nivel universitar se aproba de catre Ministerul invatamantului la propunerea senatului.
(2) Facultatile sunt conduse de catre un consiliu profesoral ales, prezidat de un decan.
Art.42 Pot urma cursurile universitare absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care satisfac criteriile de admitere impuse de institutia de invatamant superior.
Art.43 Cursurile se incheie cu examen de licenta.

B.6.4 Invatamantul postuniversitar

Art.44
(1) Absolventii cu diploma de licenta pot continua, in conditiile impuse de institutia de invatamant, pregatirea in domeniu prin specializare timp de 1 - 2 ani.
(2) specializarea se incheie cu o dizertatie si absolventii primesc o diploma.
Art.45
(1) Doctoratul are drept scop continuarea procesului de instruire si realizarea unei cercetari de specialitate printr-o activitate permanenta in institutia organizatoare.
(2) Doctoratul este organizat in institutii de invatamant superior prin regulamente proprii, aprobate de Comisia nationala de acreditare.
(3) El se finalizeaza printr-o teza sustinuta public si cu eliberarea diplomei prin ordinul ministrului invatamantului, cu avizul Comisiei nationale de atestare.
Art.46
(1) scolile de studii postuniversitare sunt organizate in institute de invatamant supeior, institute de cercetare sau independent.
(2) Ele sunt destinate absolventilor unei forme superioare de invatamant care doresc sa obtina o noua specializare sau titlul de doctor.
(3) Pentru o noua specializare studiile au durata de 2 - 3 ani si se incheie cu examen de absolvire.
Art.47
(1) Cursurile postuniversitare sunt organizatte in institutii de invatamant superior.
(2) Ele sunt organizate pentru absolventii cu diploma de licenta si au rol de perfectionare in acelasi domeniu si se incheie cu un examen.

B.6.5 Cercetarea stiintifica in invatamantul superior

Art.48 In institutiile de invatamant superior se desfasoara activitati de cercetare in laboratoare, centre sau departamente de cercetare care pot avea personalirate juridica.
Art.49 Modul de organizare este reglementat de senatul universitar.
Art.50 In subordinea Ministerului Invatamantului pot functiona institute de cercetare cu personalitate juridica.
Art.51 Alocatiile bugetare se acorda numai pentru derularea unor programe de cercetare.

B.7 Instruirea permanenta

Art.52 Instruirea permanenta are ca scop: formarea pedagogica a familiei, perfectionarea profesionala si reorientarea profesionala ori de cate ori acest lucru se impune.
Art.53 Activitatile de instruire permanenta se desfasoara intr-un cadru institutional stabilit de Ministerul Imvatamantului in colaborare cu factorii implicati.

B.8 Invatamantul militar

Art.54 Invatamantul militar este invatamant de stat.
Art.55 El este organizat de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii.
Art.56
(1) El cuprinde invatamant superior si postuniversitar.
(2) Planurile de invatamant sunt avizate de Ministerul Invatamantului.

C. Proiectarea continutului

Art.57
(1) Continutul invatamantului preuniversitar este stabilit prin planul de invatamant si programele scolare minimale, aprobate de Ministerul Invatamantului.
(2) Planul de invatamant contine: (3) Planul de invatamant este elaborat unitar, urmarind: Art.58 Continutul invatamantului superior este stabilit prin planuri de invatamant, aprobate conform Cartei universitare, si programe elaborate de titularii de disciplina.
Art.59 Planurile de invatamant pot include programe complementare organizate prin unitatile conexe specializate in educatie nonformala.

D. Evaluarea procesului de invatamant

Art.60 Evaluarea invatamantului preuniversitar se realizeaza prin probe initiale, sumative si continue, elaborate de Comisiile nationale pentru proiectarea programelor.
Art.61
(1) Evaluarea nivelului de dezvoltare psihica a copiilor inscrisi in clasa intai se realizeaza prin probe psihologice, aplicate unitar pe parcursul anului scolar anterior.
(2) La nivel national vor fi organizate anual probe de evaluare pentru absolventii clasei a patra.
(3) Examenele de capacitate, bacalaureat si absolvire fac parte din sistemul national de evaluare, coordonat de Comisia nationala de evaluare.
Art.62 Evaluarea invatamantului superior se realizeaza in cadrul procesului permanent de acreditare.

E. Conducerea sistemului de invatamant

E.1 Organisme la nivel national

Art.63
(1) Ministerul Invatamantului elaboreaza si coordoneaza politica in domeniul invatamantului la nivelul sistemului national.
(2) Invatamantul preuniversitar este condus si coordonat prin intermediul inspectoratelor scolare.
(3) Politica in domeniul invatamantului superior este promovata prin mecanisme financiare.
(4) Politica in domeniul invatamantului se elaboreaza cu sprijinul comisiilor nationale si al consiliilor consultative organizate teritorial.
Art.64 Comisia nationata de evaluare a sistemului de invatamant este o institutie care asigura continuu evaluarea calitatii procesului educativ, furnizeazand date celor interesati.
Art.65 Comisia nationala de acreditare a invatamantului superior este un organism pe care se sprijina procesul de acreditare si finantare a invatamantului superior.
Art.66 Comisia nationala de atestare este un organism de specialitate care valideaza titlurile de doctor si pe cele de conferentiar si profesor universitar.

E.2 Organisme la nivel local

Art.67
(1) Inspectoratele scolare sunt organizate teritorial si asigura functionarea invatamantului preuniversitar.
(2) Ele sunt conduse de un inspector scolar general si de trei adjuncti, responsabili de realizareea functiilor pedagogice principale: (3) Conducerea inspectoratului general este numita pe criterii de competenta, din randul profesorilor cu grad de inspector, de catre Ministerul Invatamantului la propunerea Comitetului Educational local.
(4) Inspectorii scolari sunt numiti, pe baza de concurs, de catre inspectorul scolar general, din randul inspectorilor, pe baza propunerilor facute de Consiliile Consultative pe Specialitati.
(5) Gradul de inspector se obtine prin concurs organizat de Comitetul Educational local si este confirmat de Ministreul Invatamantului.
Art.68
(1) Comitetele Educationale locale reprezinta interesele comunitatilor in domeniul invatamantului.
(2) Ele functioneaza in baza unui statut acceptat de Ministerul Invatamantului.
(3) Comitetul Educational este ales de comunitatea locala, reprezentand: familia, Consiliile consultative ale profesorilor pe specialitati, agentii socio-culturali, prefectura si agentii economici.
(4) Consiliile consultative ale profesorilor pe specialitati sunt alese de comunitatea educationala locala si functioneaza teritorial pe baza unui statut acceptat de Ministrul Invatamantului.
Art.69
(1) Unitatile de invatamant preuniversitar sunt conduse de un consiliu de administratie prezidat de directorul unitatii.
(2) Directorii sunt numiti de catre inspectorul scolar general la propunerea Comitetului Educational local.

F. Personalul didactic

Art.70
(1) Drepturile si indatoririle personalului didactic din invatamantul preuniversitar sunt stabilite prin Statutul personalului didactic.
(2) Statutul personalului didactic este elaborat de organizatia profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si este aprobat de Ministerul Invatamantului.
(3) Pot deveni cadre didactice in invatamantul preuniversitar absolventii invatamantului superior care au absolvit modulul comun de pregatire psihopedagogica.
Art.71 Statutul cadrelor didactice dintr-o institutie de invatamant superior este reglementat prin Carta universitara a institutiei respective.

G. Dispozitii finale

Art.72
(1) Prezenta lege va fi completata prin urtatoarele documente: (2) Comisia nationala pentru reforma invatamantului, numita de Parlamentul Romaniei, va stabili raspunderile institutionale pentru trecerea la noul sistem de invatamant si pentru elaborarea documentelor anterioare.